• Hjem
  • Kunnskapsbase
  • Svar på høring vedrørende forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Svar på høring vedrørende forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring

ATLs høringssvar | 14.05.19 | Sendt til Det Kongelige kunnskapsdepartement
 

Høringsforslaget gjelder forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven i den hensikt å gi hjemmelsgrunnlag for trafikkopplæring som dokumentert fravær for elever i videregående skole, hvilket vil gi trafikkopplæring unntak fra reglene om fraværsgrensen.

Høringsforslaget fremmes på bakgrunn av Granavolden-plattformen hvor det sies at «fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen». Forslaget som nå har kommet på høring er av en eller annen grunn innskrenket til å gjelde deler av obligatorisk føreropplæring. Begrensningen begrunnes ikke utover at det «forventes at elevene tar dette utenom skoletid», jfr. punkt 4.2 i høringsforslaget. ATL stiller seg svært undrende til den mangelfulle argumentasjonen til fordel for høringsforslaget. Det finnes etter vår mening faglig belegg for å unnta obligatorisk praktisk føreropplæring i sin helhet fra fraværsreglene, altså trinn 2, 3 og 4 i føreropplæringsmodellen – noe det vil redegjøres nærmere for i dette høringssvaret.

 

Behov for unntak

Det fremkommer av høringsnotatet at departementet i større grad ønsker å tilrettelegge for at elever skal kunne kombinere trafikkopplæring med videregående opplæring. ATL stiller seg svært positivt til dette; av praktiske hensyn, men først og fremst av faglige hensyn. I høringsnotatet er det i størst grad tatt hensyn til praktiske hensyn. Det presiseres at det klare utgangspunktet er at elever i videregående skole må være tilstede og delta aktivt i opplæringen, og det trekkes paralleller til fritidsaktiviteter, kurstilbud og deltidsjobb. Etter vårt skjønn finnes det ikke belegg for slike paralleller. Som beskrevet i tidligere notater til departementet så handler ikke dette først og fremst om å gjøre det «enklere» for elever, det handler først og fremst om å gi landets trafikklærere rammevilkår som muliggjør måloppnåelse av trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser. Dette er kort nevnt i høringsnotatet i punkt 4.1: «Videre har Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) spilt inn at den praktiske trafikkopplæringen bør tas i skoletiden, da dette i større grad gir elevene et trafikkbilde som er forenelig med målene for trafikkopplæringen». Etter vårt skjønn er dette underkommunisert og ikke tilstrekkelig ivaretatt i forslaget som nå er sendt ut på høring. I neste punkt redegjøres det nærmere for dette.

 

Hvilke deler av trafikkopplæringen forslaget bør gjelde

ATL har tidligere fremmet overfor kunnskapsdepartementet at praktisk obligatorisk føreropplæring bør omfattes av unntaksbestemmelsene. Selv om det er noe teoretisk opplæring på trinn 4 så er dette å anse som den praktiske delen av opplæringen, med andre ord mener ATL at obligatorisk opplæring i trinn 2, trinn 3 og trinn 4 i sin helhet bør gi fritaksgrunn. Trinn 1 og kjøretimer synes ikke påvirket av fraværsgrensen som rammefaktor, derfor har ATL i likhet med departementet avgrenset mot dette. Det er altså fra ATL sin side utelukkende bedt om fritak der faglige hensyn tilsier det nødvendig, noe det i det følgende vil redegjøres nærmere for.

  • Trinn 4.1.1 og trinn 4.1.4

Ved å avgrense forslaget til å gjelde deler av trinn 4 så fremkommer det tydelig at departementet ikke i tilstrekkelig grad har lagt faglige hensyn til grunn for sitt forslag. Det står skrevet at «del 1 og del 4 (av trinn 4) vil kunne gjennomføres på kveldstid/helg, og departementet mener det må forventes at elevene tar disse to delene utenom skoletid». Igjen; dette er praktisk gjennomførbart, men det er ikke faglig tilrådelig. Viser i denne sammenheng til læreplanen for førerkort klasse B hvor følgende står skrevet: «Så langt det er praktisk mulig, bør kurset gjennomføres med en gruppe elever som starter og avslutter kurset sammen», se side 41. Enhver som jobber med læring vet at erfaring uten refleksjon har liten verdi. For at erfaring skal kunne konverteres til kunnskap, og senere holdningsendring, så forutsettes refleksjon og innsikt. Dette oppnås best ved at de samme elevene deler sine forventninger (trinn 4.1.1), kjører de praktiske øvelsene sammen (trinn 4.1.2 og/eller 4.1.3) og avslutningsvis reflekterer sammen (trinn 4.1.4). Dette lar seg utvilsomt vanskeligere gjøre dersom ikke trinn 4 i sin helhet unntas fra fraværsreglene.  

  • Trinnvurderingstimer, trinn 2 og trinn 3

I høringsnotatet står følgende å lese: «Trinn 2 til 4 i trafikkopplæringen består av totalt 19 obligatoriske timer. To av disse timene er trinnevaluering på henholdsvis trinn 2 og 3. Departementet mener det må forventes at elevene tar disse to timene utenom skoletid», se punkt 4.2. Det er på ingen måte drøftet hvorvidt dette er faglig tilrådelig. Det er ikke fremmet noe argumentasjon foruten ovenstående sitat: «Som vist til i punkt 4.1 har ATL spilt inn at trafikkopplæringen bør tas på et tidspunkt hvor trafikkbildet er forenlig med målene for trafikkopplæringen, og at dette vil ivaretas ved trafikkopplæring på dagtid. Departementet ser ingen grunn til å gå inn på en nærmere vurdering av trafikkbildet til ulike tider av døgnet, men bemerker at elevenes gjennomsnittlige skoledag typisk er kortere enn en normal arbeidshverdag». Vi stiller oss uforstående til denne type argumentasjon, og finner sistnevnte kommentar banal og lite tillitsvekkende. Bakgrunnen for den nye føreropplæringsmodellen som trådte i kraft i 2005, var et initiativ fra Vegdirektoratet som etter en gjennomgang av ungdomsulykker avdekket et behov for en opplæringsmodell med større vekt på bevisstgjøring og refleksjon samt bedre sikring av måloppnåelse. I rapporten «Ny føreropplæring 2005» presiseres følgende: «Særlig er         behovet for sterkere fokus på bevisstgjøring og refleksjon vektlagt med tanke på å påvirke kandidatens holdninger». Ett av tiltakene for å sikre dette var innføringen av veiledningstimer, senere endret til trinnvurdering Gjennomføringen av øvelsen skal skje i samsvar med   trafikkopplæringsforskriftens § 7-5, første ledd: «Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. (…)». Målene for trinn 2 omhandler i hovedsak teknisk         kompetanse. Trinnvurdering på dette trinnet kan derfor gjennomføres   uavhengig av trafikkbildet for øvrig. Tidspunktet for øvelsen influerer med andre ord ikke muligheten for måloppnåelse, og i så måte vil ikke fraværsreglene som rammefaktor være begrensende. Dette er imidlertid ikke tilfellet for trinnvurdering trinn 3; en særs viktig øvelse i føreropplæringen. «Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig», jfr. læreplanen for klasse B, se side 31. I målene for trinnet står det blant annet at «eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk» (egen utheving i kursiv). Videre står det at «undervisningen skal legge til rette for (egen utheving i kursiv) at eleven når de målene som er fastsatt i forskrifta», se læreplanen for klasse B side 31. Departementets kommentar om at man «ser ingen grunn til å gå inn på en nærmere vurdering av trafikkbildet til ulike tider av døgnet» faller dermed for sin egen urimelighet. ATL fastholder tidligere   argumentasjon og fremmer ønske om at trinnvurderingstimene inkluderes i unntaksbestemmelsene. Som nevnt er ikke måloppnåelse på trinn 2 i konflikt med fraværsgrensen som rammefaktor, men det finnes lite hensiktsmessig å gjøre fritak for kun én av trinnvurderingstimene – det vil med sannsynlighet skape villfarelse i praksis. Det er i denne sammenheng viktig å minne om at vi snakker om potensielt 19 skoletimer i løpet av et tre- eller fireårig skoleløp – det er uansett ikke et omfattende fravær det er snakk om.

  • Praktisk førerprøve

ATL bemerker at praktisk førerprøve ikke er foreslått inkludert i unntaksbestemmelsene. Vi kan vanskelig se at det finnes faglig belegg for å fremme forslag om unntak for dette, men sett i lys av forestående endringer i Statens vegvesen så kan en enkelt argumentere med praktiske hensyn som grunnlag for fritak. Som en konsekvens av myndighetens ønske om å effektivisere etaten gjennom blant annet nedleggelse av trafikkstasjoner, vil mange bli berørt av lengre reisevei for å gjennomføre praktisk førerprøve. Det er ikke uten videre enkelt for elevene å tilpasse førerprøve til ferie- og fridager, fortrinnsvis grunnet lav tilgjengelighet hos Statens vegvesen. Dette skyldes sammenfallende ferieavvikling og generelt lange ventetider for praktisk prøve. Som et resultat av dette står elevene overfor et valg; tilgjengelig time og ulovlig fravær, eller særdeles lang ventetid – hvilket i grunn ikke representerer et valg i praksis. Spørsmålet er om man som en konsekvens av dette bør inkludere praktisk førerprøve i unntaksbestemmelsene.

 

Hvilke førerkortklasser forslaget bør gjelde

Departementet foreslår at unntakene gjelder for førerkort klasse B. ATL mener unntakene bør gjelde for alle førerkortklasser. I praksis innebærer dette hovedsakelig førerkort klasse A1, lett motorsykkel, da omfanget av øvrige klasser naturlig vil begrenses av alderskrav og markedssituasjon. Omfanget av fravær grunnet opplæring i klasse A1 vil naturlig begrenses av den korte sesongen, det er dog likevel viktig å inkludere denne førerkortklassen da det er spesielt viktig at denne aldersgruppen gjennomfører opplæring på tidspunkt av uken og døgnet med tilfredsstillende trafikk – kvalitativt og kvantitativt. Elevene er yngre og behovet for måloppnåelse av prosessmål er dermed av enda større betydning for å ferdes trygt i trafikken. Det er i denne sammenheng viktig å minne om at innehaver av førerkort klasse A1 ved senere anledning kan erverve førerkort for klasse A2, mellomtung motorsykkel, og klasse A, tung motorsykkel, uten å gjennomføre ny praktisk førerprøve – det er kun krav til tilleggsopplæring. Dette sier mye om betydningen av grunnutdanningen for motorsykkel, samt viktigheten av rammevilkår som tillater det nødvendige pedagogiske spillerommet som forutsettes for måloppnåelse. På bakgrunn av dette mener ATL at forslaget ikke skal begrenses til førerkort klasse B, men omfatte praktisk obligatorisk føreropplæring i sin helhet.

 

Hjemmelsgrunnlag

I høringsforslaget er det foreslått at endringene skal gjelde endringer i reglene om fraværsgrensen, ikke endringer i reglene om fraværsføring. Dette betyr i praksis at fravær grunnet føreropplæring vil bli ført på elevenes vitnemål eller kompetansebevis, men at elevene kan be om at årsaken til fraværet fremgår av vedlegg til dokumentene. Ikke bare er dette et forskriftsmessig avvik fra dagens system, men etter ATL sitt skjønn er det med på å undergrave selve hensikten med endringen; noe man vanskelig kan forstå er i tråd med Granavolden-plattformens hensikter. Nok en gang er det på sin plass å minne om hvorfor disse endringene er viktige: Endringene er høyst nødvendige for at landets trafikklærere skal være i stand til å gjennomføre føreropplæringen i tråd med trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser og læreplanens intensjoner. Ved å utelukkende foreta endringer i reglene om fraværsgrensen, jfr. forskriftens § 3-3, så vil man i praksis kunne oppleve at elevene ikke ønsker opplæring på tider av døgnet som tillater måloppnåelse i føreropplæringen siden fraværet vil bli ført. Dette vil med andre ord ikke tilrettelegge for en bedre trafikkopplæring, slik hensikten er ment å være. På bakgrunn av dette fremmer ATL forslag om at unntak for praktisk obligatorisk føreropplæring føres i samsvar med øvrige unntak i forskriftens § 3-47, samt tilsvarende for forskrift til friskoleloven.

ATL fremmer forslag om at § 3-47, 5. ledd, bokstav a-f tilføres et punkt g:

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:

a. helse- og velferdsgrunnar
b. arbeid som tillitsvald
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
g. praktisk obligatorisk føreropplæring

ATL sitt forslag er i tråd med dagens system rent forskriftsmessig. Det er ingen ting i høringsnotatet som begrunner hvorfor man har valgt å avvike fra dette, annet enn «departementet kan ikke se at det er behov for endringer i reglene om fraværsføring», se punkt 4.5. ATL, som besitter betydelig fagkompetanse innenfor området, sier det er behov. Et avvik fra dagens system uten en nærmere begrunnelse vil derfor i det videre oppfattes som svært merkverdig og vil vekke undring vedrørende vikarierende motiver. Vi kan ikke forstå annet enn at ATL sitt forslag til hjemmelsgrunnlag er i tråd med Granavolden-plattformens intensjoner.

 

Konklusjon

ATL imøteser endringer i fraværsreglene i videregående skole, og stiller seg positivt til at unntakene omhandler spesifikke trinnøvelser i føreropplæringsmodellen i motsetning til et bestemt timeantall. ATL fremmer imidlertid på bakgrunn av ovennevnte forslag om at alle praktiske obligatoriske trinnøvelser – uavhengig av førerkortklasse – gis unntak fra fraværsreglene. Dette innbefatter obligatoriske øvelser på trinn 2, trinn 3 og trinn 4 i føreropplæringsmodellen. Forskriftsmessig foreslås det at endringen tilføres som et unntak på lik linje med øvrige unntak slik at endringene legger føringer både hva angår fraværsgrense og fraværsføring.

ATL er innforstått med at reglene om fraværsgrensen skal evalueres frem til våren 2020. Dagens fraværsregler, og delvis reglene slik de er foreslått endret i høringsnotatet, legger begrensninger for måloppnåelse av trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser. Dette er noe som må tas på alvor, og det er ingen grunn til å vente til 2020. Da ny føreropplæringsmodell ble innført i 2005 ble dette gjort med klare svakheter hva angår praktisk implementering, noe som blant annet bekreftes av doktorgradsstudier ved Nord Universitet. Bransjen og aktører i trafikksikkerhetsfamilien har arbeidet hardt og målrettet for å kompensere for dette. Man har de senere årene lykkes godt med arbeidet, noe ulykkesstatistikken er med på å bekrefte. ATL ber om at arbeidet som gjøres, og har blitt gjort, blir anerkjent. Innføringen av fraværsreglene i 2016 var et steg i gal retning hva angår trafikksikkerhet; noe man bør søke å korrigere umiddelbart av hensyn til konsekvensene.   

ATL imøteser endringer fra august 2019.

 

Vennlig hilsen,
Torgeir Abusdal
Administrerende direktør

 

Norges Trafikkskoleforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Norges Trafikkskoleforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger