Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Hvor mye overtid er det egentlig lov til å jobbe, og hva kan du kreve å få betalt for?

Her kan du lese mer om overtid, hvordan det reguleres og hvilke vilkår som gjelder.


Hva er overtid?

«Overtid» er definert i arbeidsmiljøloven § 10-6 som arbeid «ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid». Loven fastslår at «alminnelig arbeidstid» i utgangspunktet er inntil ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. jf. § 10-4.
 

Et eksempel er hvis avtalt arbeidstid er 37,5 timer i uka og trafikklæreren jobber 40 timer, vil de ekstra timene være merarbeid. Overtid blir det først når det arbeides ut over 40 timer.

Hvor mye overtid kan man jobbe? (Foto: Shutterstock.com)
 

Formål med regulering av overtidsarbeid

Arbeidsmiljøloven § 1 fastslår at loven skal sikre at arbeidstakeren har et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
 

Formålet med reglene om overtid er å sikre at arbeidstakeren faktisk får fri når vedkommende skal ha det. Arbeid utover normal arbeidstid over lengre tid er ansett helseskadelig og er derfor heller ikke lovlig.
 

Det er strenge vilkår for overtidsarbeid. Når det i korte perioder oppstår et akutt behov for at de ansatte jobber overtid, skal det derfor kompenseres eller gi grunnlag for arbeidsfri ved en senere anledning. Det er dermed ikke fritt fram for trafikklærerne å jobbe så mye som de vil eller frasi seg rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Trafikkskoler er underlagt arbeidsmiljølovens regler, som alle andre arbeidsplasser.
 

Det er viktig at arbeidskontrakten gir arbeidstakeren informasjon om sentrale rettigheter/plikter, og at kontrakten ikke bryter med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid eller vederlag.
 

Norges Trafikkskoleforbund har utarbeidet forslag til arbeidskontrakt som vi vil anbefale at trafikkskolene benytter, denne ligger i medlemsportalen. Er du ikke medlem enda? Da finner du mer informasjon om medlemskap her.

Medlemskap

Vilkår for overtidsarbeid

Arbeidsmiljøloven § 10-6 fastsetter at overtid kun er tillatt dersom det er et «særlig og tidsavgrenset behov for det».
 

At loven stiller krav til at det må være et særlig tidsavgrenset behov betyr at trafikkskolene ikke kan la lærerne jobbe overtid som fast ordning. Ulike kreative former for planlagt overtid er derfor ikke lov. Dersom arbeidsmengden er så stor at lærerne til stadighet må jobbe overtid, må skolen heller ansette flere medarbeidere.


Et eksempel på hva som kan være et særlig tidsavgrenset behov hvor overtid er tillatt, er sykefravær som fører til underbemanning, hvor en av eller flere av trafikklærerne på kort varsel må overta en annen lærers elever for en viss periode.


 

«Frivillig overtidsarbeid»?

Trafikklæreren kan ikke ta på seg så mange kjøretimer at det utløser overtid. Dette gjelder selv om trafikklæreren ønsker å jobbe mest mulig og selv ønsker overtidsjobbing.

Reglene kan heller ikke omgås fordi arbeidstakeren sier at det er greit eller takker nei til overtidsbetaling.
 

Det er viktig å merke seg at overtid må avtales med arbeidsgiver eller pålegges. Det er ikke fritt fram å jobbe masse overtid og deretter kreve overtidstillegg eller avspasering.

Hvis arbeidsgiver er kjent med at trafikklæreren jobber til langt på kvelden uten at dette er avtalt, vil trafikklæreren ha krav på overtidsbetaling hvis arbeidsgiver er kjent med det, men likevel ikke griper inn.

 

Hvor mye overtid er det da lov å jobbe?

Lovens § 10-6 fastsetter at man kan jobbe overtid inntil:

  • 10 timer i løpet av 7 dager
  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker
  • 200 timer i løpet av 52 uker

Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid må heller ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager, gjennomsnittsberegnet over 8 uker. Dette innebærer at arbeidstakere i en enkelt uke kan arbeide mer enn 48 timer, mot tilsvarende kortere arbeidstid i en annen uke.


 

Overtidsbetaling

Loven fastsetter at det skal betales et overtidstillegg. Tillegget skal være på minst 40 prosent av ordinær lønn. Dette er en minstesats og det er ikke lov å lønne dårligere.

Hvis det i arbeidsavtalen er fastsatt et fast tillegg i lønnen som er ment å dekke opp for overtidsarbeid, skal det være klart angitt i kontrakten hva som er lønn og hva som er overtidsbetaling. Avtalt overtidsbetaling må også minst tilsvare det som er lovpålagt overtidsbetaling.
 

Det er viktig å huske på at det skriftlig kan avtales at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri. Det er således mulig å avspasere i stedet for utbetaling. Det er mulig å avspasere overtid time mot time, men overtidstillegget på minst 40 prosent skal likevel alltid utbetales.
 

Arbeidsgiver som nekter å utbetale overtidstillegget kan bli strafferettslig ansvarlig etter arbeidsmiljøloven kapittel 19.

 

Unntak fra reglene om overtid – ledende eller særlig uavhengig stilling

Det er unntak i fra reglene om overtid for arbeidstakere som har overordnede stillinger med klare lederfunksjoner eller som er særlig uavhengige. Dette er et snevert unntak og skal vurderes konkret i det enkelte tilfellet.
 

En trafikklærer eller faglig leder vil som hovedregel ikke være omfattet av unntaket, dersom disse ikke kan styre behovet for sin egen arbeidsinnsats, arbeidstid eller i særlig grad ta avgjørelser på vegne av virksomheten. 
 

Det må imidlertid vurderes konkret for hver enkelt ansatt. Dersom trafikklæreren har utpreget stor frihet til å organisere og styre egen arbeidstid, for eksempel ved å ta fri uten å spørre arbeidsgiver, kan det tyde på at læreren har en slik uavhengig stilling og det vil kunne gjøres unntak fra lovens regler om overtid. Hva arbeidsavtalen fastsetter og om læreren har høyere lønn enn hva som ellers anses som normalt vil være momenter i denne vurderingen.
 

I motsetning til trafikklærere vil den som er skoleeier eller daglig leder som hovedregel ha en slik «ledende og særlig uavhengig stilling» og vil derfor kunne være unntatt lovens regler om arbeidstid.

 

Fritak fra å pålegges overtidsarbeid

Dersom læreren som blir spurt eller pålagt overtid nekter jobbe ekstra, må arbeidsgiver akseptere dette dersom likegodt en annen lærer kan ta jobben eller at arbeidet kan utsettes.

Loven fastslår også i § 10-6 at en arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid når det begrunnes med helsemessige eller vektige sosiale grunner.
 

Helsemessige grunner – er for eksempel sykdom. Det er i praksis ikke krav om dokumentasjon, men legeerklæring vil være nyttig i de tilfeller hvor det er tvilstilfeller.

Sosiale grunner – dette vil typisk være pass av egne småbarn og større familiebegivenheter, for eksempel begravelser eller bryllup.

 

Brudd på loven – bøter eller fengselsstraff

Det er viktig at arbeidsgiver følger med på trafikklærerens arbeidstid og griper inn i tilfeller trafikklæreren jobber mer enn loven tillater.
 

Det er verdt å merke seg at arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens § 2-2 plikter å sørge for at ansatte, innleide eller selvstendige som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgiverens aktiviteter eller innretninger sikres et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Plikten vil også omfatte at reglene om arbeidstid overholdes.
 

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at lovens regler overholdes og kan det kan bli svært dyrt ikke å ha kontroll på reglene om arbeidstid og hvor mye de ansatte jobber.

Arbeidstilsynet foretar både anmeldte og uanmeldte kontroller. For brudd på arbeidstidsreglene kan arbeidsgiver ilegges bøter og ved særlig grove brudd kan det etter loven også ilegges fengselsstraff.
 

Du kan lese mer om reglene om overtid på arbeidstilsynet nettsider her.

 

Har du spørsmål?

Solveig Spæren
Ta kontakt med vår rådgiver Solveig R. Spæren på jus@ntsf.no dersom du lurer på noe.

Sist oppdatert: 04.02.2022