Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Vedtekter

Vedtekter for Norges Trafikkskoleforbund – Foretaksnummer 981 454 901
Vedtatt av landsmøtet 26. april 2024


§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Norges Trafikkskoleforbund (ntsf) (Norwegian Driving School Association) og er en landsomfattende organisasjon for trafikkskoler.
 

§ 2 Formål

Norges Trafikkskoleforbunds formål er å:
 • arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag.
 • arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser.
 • søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
 • arbeide for allmenn tillit til forbundets medlemmer.
 • arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet.
 • drive utvikling og handel med læremidler og støtteverktøy innenfor trafikkopplæring
 • fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å tilby produkter til gunstige betingelser.
 • samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/forbund i andre land.


§ 3 Medlemskap

Som medlem kan opptas trafikkskole.

Trafikkskolen må drives i overensstemmelse med forskrifter og i samsvar med Norges Trafikkskoleforbunds formål.

Etter innstilling fra landsstyret, kan landsmøtet vedta spesielle vilkår for medlemskap. Slikt vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet.
 
 • Trafikkskole med 1-2 årsverk har 1 stemme på landsmøte
 • Trafikkskole med 3-8 årsverk har 2 stemmer på landsmøte
 • Trafikkskole med 9-30 årsverk har 3 stemmer på landsmøte
 • Trafikkskole med 31-100 årsverk har 4 stemmer på landsmøte
 • Trafikkskole med mer enn 100 årsverk har 5 stemmer på landsmøte

Søknad om medlemskap sendes forbundets administrasjon.

Medlemskap innvilges av landsstyret, men kan delegeres til administrasjonen. Dersom forbundets fylkeskoordinator fraråder at medlemskap innvilges, skal styret alltid behandle søknaden.

Søker kan klage landsstyrets avslag om medlemskap inn for landsmøte.


§ 4 Assosiert medlem

Institusjoner som driver trafikkopplæring, kan opptas som assosiert medlem. Assosiert medlem har møterett, talerett og rett til å fremme forslag på landsmøte og fylkesgruppens årsmøte.

Assosiert medlem får tilsendt samme informasjon som ordinære medlemmer. Assosiert medlem kan være direkte medlem.


§ 5 Personlig medlem

Som personlig medlem kan opptas ansatte ved medlemsskolene og trafikklærerstudenter. Personlig medlemskap kan etableres eller beholdes ved pensjonering.

Personlig medlem har møterett, talerett og rett til å fremme forslag på landsmøte og fylkesgruppens årsmøte.

Yrkesaktivt personlig medlem får tilsendt samme informasjon mv. som de ordinære medlemmene. Pensjonert personlig medlem får tilsendt informasjon mv. som antas å ha interesse.

Personlig medlemskap opphører dersom vedkommende blir ansatt ved trafikkskole som ikke er medlem i Norges Trafikkskoleforbund eller slutter i bransjen.

Studenter kan være direkte medlem.


§ 6 Organer

Forbundets organer er landsmøtet, landsstyret, medlemsrådet, fylkeskoordinatoren/-gruppen og administrasjonen.


§ 7 Landsmøte

Landsmøtet er Norges Trafikkskoleforbunds øverste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år og landsstyret fastsetter tid og sted.
Medlemmers representasjon til landsmøtet meldes til administrasjonen senest 4 uker før landsmøtet åpner. Medlem kan la seg representere med fullmektig. Det er kun medlemmer som kan være fullmektig. En fullmektig kan representere kun ett medlem i tillegg til eget medlemskap.

Landsstyret, fylkeskoordinator/-grupper og medlemmer har rett til å fremme forslag for landsmøte. Saker eller forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest 6 uker før landsmøtet. Saker av presserende karakter som oppstår etter denne fristen, kan landsstyret legge fram for landsmøtet.

Alle som er representert på landsmøte må ha betalt forfalt medlemskontingent. Landsmøtets forhandlinger ledes av dirigenter og landsmøtet behandler følgende:
 • Valg av tellekomité på tre.
 • Valg av fullmaktskomité på tre.
 • Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 • Landsstyrets årsberetning.
 • Landsstyrets årsregnskap.
 • Landsstyrets forslag til budsjett, herunder medlemskontingenter, avsavngodtgjøring og godtgjøring til landsstyrets leder og medlemmer.
 • Framlagte saker.
 • Ekstraordinære saker.

Valg av:
 • landsstyrets leder og nestleder
 • tre styremedlemmer og to varamedlemmer
 • kontrollkomité
 • valgkomité
 • to dirigenter og en varadirigent til neste ordinære landsmøte.
Valg skjer skriftlig når det er mer enn en kandidat til et verv.
Når det bare er en kandidat til et verv, skjer valget ved åpen votering dersom landsmøtet ikke vedtar skriftlig avstemming.

Valgperiodene er normalt 2 år. Det kan velges styremedlemmer uten tilknytning til Norges Trafikkskoleforbund.

Foreslått kandidat kan bare velges når vedkommende har godkjent valgforslaget. Når foreslått kandidat ikke er til stede, må skriftlig godkjenning av valgforslaget foreligge.
Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres alle landsmøtesaker med alminnelig flertall. Det føres protokoll fra landsmøtet.
Kopi av godkjent og underskrevet protokoll sendes alle medlemmer og fylkesavdelinger.¨


§ 8 Ekstraordinært landsmøte

Så langt det er mulig holdes ekstraordinært landsmøte etter samme bestemmelser som ordinært landsmøte.

Ekstraordinært landsmøte holdes etter vedtak i landsstyret eller når minst 1/3 av de ordinære medlemmene har krevd det.
Ekstraordinært landsmøte skal holdes innen 3 måneder.
Landsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte, om mulig med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
 

§ 9 Landsstyret

Landsstyret skal utvikle og følge opp organisasjonens strategier og planer, og påse at administrasjonen arbeider etter de retningslinjer som er trukket opp.

Landsstyret tilsetter administrerende direktør.
Styreleder og administrerende direktør representerer Norges Trafikkskoleforbund utad, om ikke annet blir bestemt.
Landsstyret kan meddele prokura.
Landsstyret kan innkalle fylkeskoordinatorene/-gruppene til lederkonferanse. Lederkonferansen er et rådgivende organ for landsstyret.

Det føres protokoll fra landsstyrets møter som sendes til landsstyrets medlemmer, revisor og kontrollkomiteen.


§ 10 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen består av leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.

Komiteen skal avgi uttalelse om landsstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak, samt vedtatte strategier og handlingsplaner.
Uttalelsen vedlegges årsberetning.


§ 11 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.

Valgkomiteen holder oversikt over hvilke valg som skal foretas og innhenter valgforslag fra fylkeskoordinatorene/-gruppene. Valgkomiteen fremmer forslag til valg for landsmøtet.
 

§ 12 Fylkeskoordinator/-grupper

Fylkeskoordinatorens/-gruppens virksomhet må være i samsvar med forbundets formål og arbeid.

Det kan etableres fylkesgrupper med et styre. Eventuell kontingent til fylkesgruppen avgjøres på årsmøte i fylket. Medlemskap er frivillig.

Alle fylker bør ha en fylkeskoordinator som velges av et årsmøte. Landsstyret utnevner en fylkeskoordinator der det ikke gjennomføres et fylkesårsmøte/en fylkeskoordinator ikke blir valgt.

En fylkeskoordinator/-gruppe omfatter ett fylke, men to eller flere fylker kan slå seg sammen i en gruppe. Det er også anledning til å etablere grupper for mindre geografiske områder enn et fylke.

Landsstyret skal godkjenne endringen.

Et medlem i Norges Trafikkskoleforbund kan velge å være medlem kun sentralt samt velge å være medlem i en annen fylkesgruppe enn der vedkommende hører til.

Landsstyret vedtar rammene for fylkeskoordinatorenes/-gruppenes arbeid. Lokale vedtekter må godkjennes av landsstyret.

Fylkeskoordinator er bindeleddet mellom administrasjon/Landsstyret og medlemmene i fylket. Fylkeskoordinatoren, eventuelt fylkesgruppen, behandler saker som angår lokale myndigheter og organisasjoner mv. Saker som har konsekvenser utover eget fylke, må først avklares med administrasjonen.


§ 13 Medlemsrådet

Medlemsrådet består av fylkeskoordinatorene og er forbundets rådgivende organ mellom årsmøtene.
Rådets oppgaver er følgende:
 • Gi råd til landsstyret i saker hvor de vil høre et større utvalg av medlemmenes meninger
 • Gi landsstyret råd i saker de vil legge fram for landsmøtet.
 • Deltagelse i strategiprosesser eller andre saker der styret vurderer at en forankring i medlemsmassen kan være klokt.
Møtes minimum to ganger i året utover Landsmøtet. Landsstyrets leder innkaller og leder møtene.


§ 14 Administrasjonen

Administrasjonen, under ledelse av administrerende direktør, sørger for den daglige drift av forbundets faglige, politiske og økonomiske virksomhet.

Administrasjonen iverksetter vedtak gjort av landsmøtet og landsstyret arbeider ellers etter retningslinjer gitt av landsstyret.

Administrasjonen sørger for forretningsførsel for og administrasjon av tilknyttede selskaper.


§ 15 Hederstegn

Landsstyret kan tildele person eller organisasjon hederstegn.

Hederstegn kan gis person eller organisasjon som sentralt eller lokalt har gjort en ekstraordinær innsats for Norges Trafikkskoleforbund, trafikkopplæring eller for trafikksikkerhetsarbeidet.

Fylkeskoordinator/gruppe eller ordinært medlem kan fremme forslag overfor landsstyret.
 

§ 16 Medlemskontingent

Landsmøte fastsetter medlemskontingent for medlem, assosiert medlem og personlig medlem. Ved opphør av medlemskap, eksklusjon eller suspensjon refunderes ikke innbetalt kontingent.


§ 17 Opphør av medlemskap

Utmelding skal være skriftlig og sendes administrasjonen som underretter fylkeskoordinatoren. Utmelding gis virkning fra og med starten av neste regnskapsår.

Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen 31. mars, opphører medlemskapet.

Før det vedtas opphør av medlemskap underrettes fylkeskoordinatorene. Ved vedtak om opphør av medlemskap underrettes medlemmet. Det kan gis 1 måneds frist til å ordne opp i de forhold som har forårsaket vedtaket.

Medlemskap opphører umiddelbart dersom trafikkskolen innstiller driften.

Assosiert medlem og personlig medlem som ikke har betalt medlemskontingent innen 31.mars strykes som medlemmer. Medlemmet gis melding om slik strykning.
 

§ 18 Sanksjoner

Medlem som opptrer eller har opptrådt i grov strid med forbundets interesser og til skade for Norges Trafikkskoleforbunds gjeldende vedtekter eller inngåtte avtaler eller overenskomster, kan ekskluderes. Likeledes kan brudd på gjeldende lover og forskrifter som fører til offentlige reaksjoner fra myndighetene, føre til eksklusjon.

Medlem som ikke opprettholder kravene til medlemskap, vil få en skriftlig advarsel med frist til å rette opp forholdene. Hvis forholdene ikke rettes opp innen fristen kan medlemmet bli suspendert og deretter ekskludert.

Landsstyret kan vedta både advarsel og suspensjon.

Landsmøtet kan vedta eksklusjon etter innstilling fra landsstyret.

Før vedtak om eksklusjon, suspensjon eller advarsel fattes, skal fylkeskoordinatoren gis anledning til å uttale seg. Dessuten skal medlemmet gis anledning til å uttale seg i det fora som skal fatte vedtaket.

Vedtak om suspensjon eller advarsel kan klages inn for landsmøtet. Landsmøtevedtak kan ikke påklages.
 

§ 19 Vedtektsendringer

Landsmøtet kan vedta endringer i Norges Trafikkskoleforbunds vedtekter. Vedtektsendring kan vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet.


§ 20 Oppløsning

Landsmøtet kan vedta oppløsning av Norges Trafikkskoleforbund. For oppløsning kreves 4/5 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet. Ved oppløsning skal midlene disponeres til ikke-kommersielle trafikksikkerhetsformål.


§ 21 Ikrafttreden

Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter for Norges Trafikkskoleforbund og trer i kraft straks.