Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Krav til innhold i arbeidsavtale

Jeg har jobbet alene i egen trafikkskole i flere år, men har nå behov for å ansette en eller to trafikkskolelærere. Hva må/bør være med i en arbeidskontrakt?

Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 (aml.) § 14-5 skal en arbeidsavtale alltid inngås skriftlig. Aml. § 14-6 oppstiller minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale. Ifølge bestemmelsen skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Det listes opp en rekke eksempler på forhold som anses være av vesentlig betydning, og som derfor skal være med i avtalen. Som hovedregel vil de angitte kravene i § 14-6 gi en tilstrekkelig angivelse av hva som anses som vesentlig for arbeidsforholdet:
 

a) Partenes identitet

Navn, adresse og fødsels-/organisasjonsnummer bør være med for å identifisere partene. Det vil normalt være av sentral betydning for en arbeidstaker å kjenne til hvem som er vedkommendes arbeidsgiver, og arbeidsgiver må som utgangspunkt bære risikoen for manglende klargjøring av hvem som er ansvarlig på arbeidsgiversiden.
 

b) Arbeidsplassen

Selv om arbeidsplassen skal angis i arbeidsavtalen, er det ikke ment å skulle begrense adgangen til forflytning eller overføring til annet arbeidssted. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 

c) En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

Bestemmelsen innebærer at det skal opplyses om arbeidstakerens faktiske status ved ansettelsen, og er ikke ment å gi arbeidstakeren en rett på en bestemt tittel eller et bestemt arbeid. Det kan være lurt at du som arbeidsgiver har et eget punkt i arbeidsavtalen som fastslår at arbeidstakeren må finne seg i endringer i arbeidsoppgaver når hensyn til driften eller arbeidsgivers behov ellers tilsier det.
 

d) Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse

Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse legges til grunn for fristen til å inngå skriftlig arbeidsavtale.
 

e) Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelse

I midlertidige ansettelsesforhold skal det opplyses om forventet varighet, men tidsrommet trenger ikke angis eksakt. Det kan for eksempel være en nærmere tidsperiodes avslutning eller avslutning av et prosjekt. Hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen, skal også fremgå av arbeidsavtalen. Bestemmelsen viser til § 14-9, hvor de aktuelle grunnlagene listes opp i § 14-9(2), blant annet vikariat og praksisarbeid.
 

f) Eventuelle prøvetidsbestemmelser

Prøvetiden kan maksimalt være seks måneder og en bestemmelse om prøvetid må komme klart til uttrykk i arbeidsavtalen om den skal gjelde. Ved lengre fravær under prøvetiden kan prøveperioden forlenges, forutsatt at adgang til å forlenge prøvetiden er tatt inn i arbeidsavtalen.
 

g) Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet

Det er tilstrekkelig med en henvisning til ferielovens bestemmelser.
 

h) Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister

Det er tilstrekkelig med en henvisning til reglene om oppsigelsesfrister i aml. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er lovens hovedregel en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned jf. aml § 15-3.
 

i) Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling

Det er tilstrekkelig med en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer forholdet.
 

j) Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid

Det er den gjennomsnittlige normale arbeidsdagen/uken som må angis. Arbeid f.eks. på søndager som er sporadisk og som er begrunnet i et særlig tidsavgrenset behov vil ikke kunne reguleres i avtalen.
 

k) Lengde av pauser

Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.
 

l) Avtale om særlig arbeidstidsordning

Vesentlige endringer i arbeidstidsordningen som ikke kommer klart til uttrykk i avtalen, kan arbeidsgiveren bare gjennomføre dersom det oppstår enighet om vilkårene.
 

m) Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

Det er tilstrekkelig med en henvisning til tariffavtaler som regulerer arbeidstakerens ansettelsesforhold.

Kravene til innholdet i arbeidsavtalen etter aml §14-6, er som sagt minimumskrav. Partene står fritt til å ta inn mer detaljerte regler i avtalen, så fremt disse bestemmelsene ikke strider mot lov eller tariffavtale. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at detaljerte arbeidsavtaler, for eksempel hva gjelder arbeidstidsordninger, vil kunne begrense arbeidsgiverens muligheter til å gjøre hensiktsmessige endringer i driften i ettertid. Det er derfor lurt at arbeidsgiver har styringsretten i bakhodet og sikrer at denne ikke blir unødvendig begrenset ved utforming av arbeidsavtalene.

Dersom det ikke foreligger noen skriftlig avtale i arbeidsforholdet, eller avtalen ikke oppfyller lovens krav, innebærer ikke dette at arbeidsforholdet er ugyldig av den grunn. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at skriftlig avtale kommer i stand og tvil om innholdet i arbeidsavtalen skal tolkes i arbeidstakers favør.

Vær forsiktig med å bruke standardavtaler du finner på internett. Det er ingen garanti for at disse oppfyller lovens krav, er oppdaterte eller er hensiktsmessige for driften ved din trafikkskole.

Lykke til med ansettelsen!
 

Last ned maler

Norges Trafikkskoleforbund sin advokat Aleksander Ryan har utarbeidet maler til både arbeidsavtale og arbeidsreglement, samt veileder til disse dokumentene. Vi anbefaler alle våre medlemmer å ta disse i bruk.

Dokumentene finner du ved å logge inn i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal

Sist oppdatert: 16.03.2022
Top Image

Tilgang til kontrakter

Norges Trafikkskoleforbund har laget maler for arbeidsavtale, arbeidsreglement og veileder til disse. Medlemmer får tilgang til disse ved å logge inn i medlemsportalen.
Les om medlemskap