Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Vandel for trafikklærere

Personer som i dag skal godkjennes som trafikklærer må fremlegge ordinær politiattest som viser at vedkommende er skikket til oppgaven. Dette følger av lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven – vtrl.) § 27 første ledd annet punktum.


(Foto: Shutterstock.com)

Nærmere bestemmelser om trafikklærere og trafikkskoler er gitt i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften – troff.).

Vilkår for godkjenning som trafikklærer utover kravene i vtrl. § 27 følger av troff. § 6-2 Godkjenning av trafikklærere. Tilbakekall av godkjenning som trafikklærer er hjemlet i troff. § 6-3 Reaksjoner overfor trafikklærere.

Ordlyden i vtrl. § 27 ble i 2020 endret med virkning fra 3. april 2020. Endringene innebærer likevel få materielle forandringer. Lovendringene er begrunnet i behovet for klarere og mer detaljerte hjemler i vegtrafikkloven for hva som kan reguleres i forskrift om føreropplæring, utrykningsopplæring og yrkessjåførutdanningen. Allerede i 2013 trakk Sivilombudsmannen, i tilknytning til en sak som gjaldt tilbakekall av godkjenning som trafikklærer, frem at det var behov for mer presise hjemmelsbestemmelser for tilsynsreaksjoner på området.

Vtrl. § 27 viderefører tidligere ordning med krav om å fremlegge ordinær politiattest for det enkelte regionvegkontor som grunnlag for å dokumentere skikkethet som en betingelse for godkjenning som trafikklærer. 

En naturlig tolkning av ordlyden synes å være at regionvegkontoret, på grunnlag av den informasjon politiattesten gir, må foreta en konkret vurdering av om de eventuelle straffbare forhold som er oppført i politiattesten er av en slik alvorlighetsgrad at vedkommende ikke er skikket til å være trafikklærer. I forhold til vandelskravet legger Vegdirektoratet til grunn at Statens vegvesen utelukkende må bygge sin vandelsvurdering på det som er anført i politiattesten. Det skal således ikke legges vekt på andre forhold ved vurderingen av vandelen.

Ved vurderingen av skikkethet er det forhold knyttet til trafikklærerens funksjon som vil være relevant. Det må foretas en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. Antall overtredelser, overtredelsenes art, hvor og når de skjedde og avstand i tid vil være sentrale momenter. 

Det er viktig å merke seg at det her er snakk om en annen og separat skikkethetsvurdering enn den som følger av vtrl. § 34 om tilbakekall av førerrett. I Vegdirektoratets veileder for vurdering av vandel til trafikklærere av april 2013 heter det likevel at det ved «… vurderingen av skikkethet er … nærliggende å sammenlikne vandelskravet i vegtrafikkloven med vandelskravet for å erverve førerkort og kjøreseddel».

Samtidig mener Vegdirektoratet at kravene generelt sett bør være strengere for trafikklærere enn de alminnelige krav til å kunne få førerkort. Dette kan medføre situasjoner hvor en trafikklærer som har mistet førerretten etter vtrl. § 34, og går denne tilbake, ikke får godkjennelse som trafikklærer tilbake på samme tidspunkt.

Vandelskravet skal være oppfylt til enhver tid. Dersom regionvegkontoret blir gjort kjent med at vedkommende har begått straffbare forhold i etterkant av godkjenningen, og som får betydning for å inneha godkjenning som trafikklærer, skal godkjenningen tilbakekalles.

En trafikklærer som ikke lenger fyller kravene til vandel, plikter å melde fra om dette til regionvegkontoret. Det er likevel uklart hvilken vurdering trafikklæreren selv er pålagt å foreta i en slik situasjon, all den tid vurderingen er skjønnsmessig og basert på en rekke momenter.

Dersom personen som søker om godkjenning som trafikklærer ikke er edruelig eller har tilfredsstillende vandel, skal regionvegkontoret treffe vedtak om avslag på godkjenning som trafikklærer. Vedtaket skal ha formen «for tiden», og søkeren kan gis en orientering om når hen eventuelt vil kunne søke om godkjenning på nytt. Hvor lang tid det bør gå før vedkommende kan forvente ny godkjenning må vurderes skjønnsmessig i den enkelte sak.

Det vil i vandelsvurderingen være naturlig å ta utgangspunkt i hvor lang tid det er siden det aktuelle straffbare forholdet fant sted og forholdets alvorlighetsgrad. Hvor lenge det aktuelle straffbare forholdet vil være registrert på den ordinære politiattesten kan også være et utgangspunkt i denne sammenheng.

Fremmes det ny søknad før utløpet av antydet ventetid, skal imidlertid den nye søknaden likevel gjøres til gjenstand for en reell og selvstendig vurdering. Utsatt iverksettelse av vedtak om tilbakekalling  av godkjenning som trafikklærer vil kun være aktuelt.

Dersom et vedtak rettet mot trafikkskole/kursarrangør, trafikklærer eller faglig leder omgjøres til dennes gunst, har vedkommende normalt krav på dekning for såkalte vesentlige og nødvendige kostnader for å få endret vedtaket, typisk kostnader til juridisk bistand.
 
Skrevet av: Aleksander Ryan, Wahl-Larsen Advokatfirma
Sist oppdatert: 18.10.2022