Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Ferie og feriepenger

Retten til ferie og feriepenger reguleres av ferieloven. Formålet med ferieloven er å sikre at arbeidstakeren faktisk får fri og feriepenger. I likhet med arbeidsmiljøloven er ferieloven en vernelov og er gjort ufravikelig. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan gi ansatte dårligere vilkår enn hva som følger av lovens minstekrav.


Her tar vi for oss det viktigste du som arbeidstaker og du som arbeidsgiver må vite om ferie og feriepenger. 
 

Ansattes rett og plikt til å ta ferie          

Det følger av ferieloven § 5 at den ansatte både har rett på ferie, men også en plikt til å ta ut ferie. Arbeidsgiver plikter også å sørge for at full ferie tas ut hvert år.

Plikt til å ta ut ferie forutsetter at du har tjent opp rett til feriepenger. Har du ikke det fordi du for eksempel er nyansatt rett ut fra skolen, har du heller ikke plikt til å ta ut ferie. Den ansatte har likevel alltid rett til ferie, selv om retten til feriepenger ikke er opptjent. Feriepenger skal kompensere for at du ikke har inntekt under ferien.

Foto: shutterstock.com/Eucalyp
Foto: Shutterstock.com/Eucalyp
 

Hvor lang skal ferien være?

Det følger av ferieloven § 5 nr. 1 at du har rett på ferie i 25 virkedager hvert år. Viktig å merke seg her er at ferieloven opererer med at lørdager også er virkedager, altså en 6 dagers uke. Lovens «25 dager» utgjør derfor ikke 5 ukers ferie, men 4 uker og 1 dag.
 
Er du over 60 år har du etter loven rett på 6 dager ekstra ferie. § 6. nr.2. – altså en ekstra ferieuke. Til sammen har du rett på 5 uker og 1 dag.
 

Når skal du ta ut ferien din?

Loven § 6 sier at arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten, men med følgende begrensninger:

  • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for ferie med arbeidstaker. Dette skal skje god tid i forkant av ferien.
  • Valg av ferietidspunkt skal være saklig. Det kan være kritiske forhold i bedriften som tilsier at ferie på et spesielt tidspunkt er mer gunstig enn et annet. Typisk ved sesongbetinget virksomhet. Saklighetskravet innebærer også at arbeidsgiver for eksempel ikke kan legge ferien på et håpløst tidspunkt for arbeidstakere man ikke liker.
  • Hovedferieperioden – § 7 nr.1 arbeidstaker kan kreve å ta ut 3 ukers ferie (18 virkedager) i perioden fra 1. juni til 30. september.
     

Kan arbeidsgiver flytte ferien din?

Ja, det følger av ferielovens § 6. Men, det må være begrunnet i uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke er mulig å skaffe stedfortreder. Begge vilkår må være oppfylt.
 
Hvis arbeidsgiver henter deg inn fra ferien slik, har du som arbeidstaker rett på erstatning for «merutgifter», slik som for eksempel flybilletter.
 

Kan du kreve å få flyttet ferien din?

Arbeidstaker har heller ikke rett til å få utsatt ferien, selv om man for eksempel har måttet avlyse en planlagt utenlandsreise. Vil arbeidstaker forandre tidspunktet for å ta ut ferie, må dette avtales spesifikt med arbeidsgiver.
 

Overføring av ferie

Som nevnt har arbeidsgiver plikt til å sørge for at ansatte tar ut ferie. Har det ikke vært mulig for den ansatte å avvikle ferie, kan arbeidsgiver og arbeidstaker likevel avtale at ferie overføres til neste år. Det er imidlertid maks 12 virkedager som kan overføres etter loven. Men, har du ifølge arbeidskontrakten din bedre ferierettigheter, kan avtalebasert ferie også overføres.
 

Mer ferie til gode? Eller ikke tatt ut noe ferie overhode?

§ 7. nr. 3. 2. ledd. fastsetter at det skal skje en automatisk overføring av resterende ferie. Det er altså ikke lov å utbetale lønn i stedefor. Hvis det er arbeidsgiver som har skyld i at ferien ikke er blitt tatt ut kan den ansatte på visse vilkår kreve erstatning for økonomisk tap og for rimelig velferdstap ifølge ferielovens § 14.
 

Ferie ved sykdom

Ferielovens § 9 regulerer sykdom i ferien.
 
Du blir syk før ferien starter og er syk ut hele ferien; Du har rett på at ferien utsettes til nytt tidspunkt dersom du har vært 100 % arbeidsufør i ferien. Ferieloven krever at legeerklæring sendes inn til arbeidsgiver innen siste arbeidsdag før ferien.
 
Du blir syk midt i ferien – Du har rett til å utsette ferien med antall dager du har vært 100 % syk. Dette forutsetter at du leverer legeerklæring snarest mulig etter du ha kommet tilbake på jobb. Vilkåret om 100 % syk innebærer at dersom du for eksempel er 50 % sykemeldt så kommer du ikke inn under reglene.
 
Ansatt som vil kreve ferien utsatt kan ha rett på sykepenger for fraværsperioden, og bør ta kontakt med NAV ved lengre sykefravær.
 

Ferie ved oppsigelse

Ferieloven § 8 har særlige regler ved oppsigelse som arbeidsgiver må være obs på.
 
Når arbeidstaker selv sier opp har det i utgangspunktet ingen innvirkning på ferieavviklingen. Er arbeidstakeren tjent med at ferien avvikles i oppsigelsestiden, kan han samtykke i at dette gjøres.
 
Sier derimot arbeidsgiver opp den ansatte, må man være klar over at lengden på oppsigelsestiden kan påvirke ferieuttaket. Har arbeidstaker 1-2 måneders oppsigelsestid, kan ikke arbeidsgiver kreve at ferien blir tatt ut i oppsigelsestiden. Ansatte kan derfor kreve at oppsigelsestiden først starter å løpe etter at ferien er tatt ut. Dersom arbeidstaker har 3 måneders oppsigelsestid eller mer, kan arbeidsgiver kreve at ferie tas ut i oppsigelsestiden.
 

Beregning av feriepenger

Dette reguleres av ferieloven § 10. Formålet med feriepenger er å kompensere for lønnsbortfall når du har fri og tjenes opp og beregnes prosentvis ut fra lønn fra fjoråret.
 

Hva skal med?

Lønn og overtid skal med, samt andre tillegg. Har du mottatt sykepenger skal også dette med. Bonus skal med, men kun hvis bonusen er knyttet til din egen arbeidsinnsats.

Feriepengesatsen vil avhenge av hvor mange uker ferie du skal ha. Jo lengre ferie, desto høyere trekkprosent. Det er en konsekvens av at feriepenger skal kompensere for lønnsbortfallet.
 

Utbetaling av feriepenger

Som hovedregel skal feriepenger utbetales siste lønningsdag før ferien. I praksis skjer det som regel i juni. Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato, og utbetalingen skal skje siste lønningsdag før du slutter. Du skatter av feriepenger som all annen inntekt og tar du ut feriepenger i opptjeningsåret skal det trekkes forskuddsskatt.
  

Dersom arbeidsgiver ikke betaler deg feriepenger eller lønn:

For den som opplever at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid:

  • Det er viktig at du raskt purrer på arbeidsgiver og ber om å få oppgitt grunnen til hvorfor du ikke får utbetalt.
  • Hvis arbeidsgiver rett og slett ikke vil betale deg bør du ta kontakt med forliksrådet. I forliksrådet blir saken løst enten ved forlik, dom eller at saken henvises tingretten.
  • Hvis henvisning til retten- ta kontakt med advokat for en vurdering av saken din.
  • Hvis forlik eller dom – men arbeidsgiver fortsatt ikke betaler deg bør du ta kontakt med namsfogd/namsmann, på den måten vil pengene kunne tvangsinndrives.

Hvis arbeidsgiver ikke har råd til å betale ut pengene, kan virksomheten slås konkurs. Ved konkurs kan du ha rett på lønn fra den statlige lønnsgarantiordningen hos NAV.
 

Trenger du mer informasjon?

Du kan lese mer om feriepenger på Arbeidstilsynets sider.

Les mer

Sist oppdatert: 18.10.2022