Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

ENK eller AS? Hvilken betydning har valget av organisasjonsform?

Det er viktig å planlegge godt når du starter opp din egen virksomhet, blant annet bør du innhente nødvendige godkjenninger, undersøke markedet for trafikkskoler i ditt område, gå over budsjettet ditt og tenke over arbeidskapasiteten din. For mange er det helt klart best å være ansatt ved en trafikkskole fremfor å drive egen!


Den som likevel har en drøm om egen trafikkskole bør ta seg tid til å gjøre seg godt kjent med aktuelle regler, samt fordeler og ulemper med de ulike organisasjonsformene. Her tar vi bare kort for oss de to mest brukte formene, Enkeltpersonforetak (ENK) og Aksjeselskap (AS), fremstillingen er heller ikke ment å være uttømmende.

Skal du velge ENK eller AS? Foto: Shutterstock

Skal du velge ENK eller AS? Foto: Shutterstock


Ved valg av organisasjonsform må du blant annet ta stilling til om du skal drive alene? Sammen med ektefellen? Eller om dere er flere som ønsker å starte opp et firma sammen? Hvor mye risiko er du villig til å ta, og i hvilket omfang ser du for deg å drive? Valget har betydning for hvordan du kan disponere firmaets midler og hvilket ansvar du har for firmaets forpliktelser. Det har også påvirkning på hvilke ytelser du har rett på fra folketrygden og betaling av skatt.

Når du har fått kartlagt dine forutsetninger, behov og ønsker er det også lettere å ta stilling til hvilken organisasjonsform som passer best for akkurat deg og din trafikkskole.

 


Aksjeselskapet – AS

 

Mindre personlig risiko, men en del formelle krav

AS kjennetegnes av ansvarsbegrensningen. Eierne i et AS hefter ikke personlig for selskapets forpliktelser ut over innskutt aksjekapital. I dag er minstekravet til aksjekapital 30.000, men det er selvsagt viktig å ha nok penger i selskapet til faktisk å kunne drive det.

Et AS er også tillitsvekkende utad, fordi et AS må følge aksjelovens bestemmelser. Du kan lese Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) her.
 

Loven stiller en rekke krav til selskapet. Blant annet til vedtekter, generalforsamling som øverste beslutningsorgan og krav til styret om forsvarlig drift og egenkapital. Driver du AS har du alltid regnskapsplikt. Du har ikke plikt til revisjon dersom driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, balansesummen er under 23 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk.
 

Du kan føre regnskapet selv, når du føler deg trygg på det. Det er viktig at man følger regelverket så du bør vurdere å få deg en regnskapsfører dersom du føler deg usikker. Her finner du nyttig informasjon om krav til regnskap.


Rettigheter i Folketrygden

Du kan være eneste eier, eller en av flere eiere i et AS. Du kan også velge å være ansatt i selskapet. Som ansatt får du status som arbeidstaker, med utbetaling av lønn og med samme rettigheter som andre arbeidstakere. Du har blant annet rett til 100% sykepenger fra første sykedag (Selskapet dekker arbeidsgiverperioden til dag 16, så tar NAV over). Du opparbeider deg også rett til dagpenger og rett til pensjon. Du må imidlertid sørge for at selskapet tar kostnadene ved å betale arbeidsgiveravgift, tjenestepensjonsordning og forsikringer mm.
 

Gode muligheter for vekst

I et AS er det gode muligheter for vekst og investeringer. Du kan for eksempel innhente midler fra investorer, ved at de kjøper andeler av selskapet, og pengene kan brukes til å ekspandere driften. I et AS har du også mulighet for å la overskuddet ligge i bedriften, og kun betale selskapsskatt på pengene.

Selv om AS reguleres av aksjelovens bestemmelser og vedtekter, er det tillatt å utarbeide Aksjonæravtaler dersom dere er flere eiere. I slike avtaler kan man fravike eller utfylle lovens regler. Typisk reguleres forhold om kjøp og salg av aksjer, aksjeklasser, utbyttespørsmål og uttreden.  Slike avtaler er verktøy som kan avklare viktige problemstillinger og bidra til å forebygge konflikter. Aksjonæravtaler er like bindende som andre avtaler mellom næringsdrivende, så få gjerne en advokat, rådgiver eller revisor til å vurdere avtalen når den er ferdig utformet.

Du kan lese mer om AS og aksjonæravtaler her.

Siden selskapet og du er to forskjellige ligningssubjekter har selskapet sin skatt ingen ting å gjøre med din personlige skatt. Aksjeselskap betaler selskapsskatt etterskuddsvis en gang per år.

Selskapet betaler en skatt på 22 prosent av overskuddet. Du som eier beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet. Les mer om skatt på utbytte her.

 

Enkeltpersonforetak – ENK


Enkelt å komme i gang

Dette er ofte den enkleste måten å etablere en bedrift på og det er i grunn få formelle krav. Det er blant annet ikke krav til å skyte inn kapital slik som ved opprettelse av et AS og du behøver ikke forholde deg til selskapsrettslig lovgivning.

Du har plikt til å føre regnskap etter bokføringsreglene. Bokføringsplikten inntrer så snart foretaket omsetter for mer enn 50.000 kr.

Gå til bokføringsloven

Gå til bokføringsforskriften

Når du kun er bokføringspliktig er du fritatt fra å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret (Regnskapsplikt). Regnskapsplikten inntrer først når foretaket har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt utgjør over 20 årsverk.
 

Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er over 5 millioner kroner forrige regnskapsår, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

  • Balansen viser eiendeler over 20 millioner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 20 årsverk

Du kan lese mer om bokføring og regnskapsplikt her.

Du kan føre regnskapet selv, når du føler deg trygg på det. Det er viktig at man følger regelverket så du bør vurdere å få deg en regnskapsfører dersom du føler deg usikker.
 

Større personlig risiko, men også større frihet

ENK er ikke et eget rettssubjekt, slik at du og foretaket ditt lignes sammen. Du kan derfor ikke ansette deg selv i et ENK slik som i AS og du mottar heller ikke «lønn». Til gjengjeld disponerer du over overskuddet i foretaket, noe som gir en stor grad av økonomisk frihet. Samtidig blir du også fullt ut personlig ansvarlig for foretakets forpliktelser og gjeld. Det er derfor viktig å ha kontroll på økonomien og stadig vurdere hvilken risiko du er villig til å ta og i hvilket omfang du skal drive, da denne formen for virksomhet kan innebære en del risiko dersom det går galt.

At du selv ikke kan være ansatt i foretaket, er ikke til hinder for at du kan ansette andre. Som arbeidsgiver plikter du betale arbeidsgiveravgift, lønn og feriepenger, foreta skattetrekk, samt sørge for obligatorisk tjenestepensjon og sikre at dine ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas på jobb. Dine ansatte får fulle rettigheter som arbeidstakere i folketrygden.

Det er nyttig å vite at du ikke kan ansette ektefellen din i ditt ENK, selv om denne kan arbeide i foretaket og motta andel av overskuddet.
 

Rettigheter i Folketrygden

Du som driver ENK har dårligere rettigheter i folketrygden. Rett til sykepenger inntrer først fra dag 17 og med 80% dekning. Du kan imidlertid tegne ulike forsikringer for å bedre rettighetene dine ved sykdom, men disse er for mange ansett å være relativt dyre. Les mer om sykepenger og forsikringen her.

Du har heller ikke opparbeidet deg rett på dagpenger når du driver ENK. Når det gjelder pensjon tjener du opp grunnpensjon i folketrygden som alle andre, denne er imidlertid gjerne liten slik at du bør vurdere å opprette egen pensjonssparing i tillegg. Her finnes mange alternativer, for eksempel i IPS (individuell pensjonssparing), hvor innbetaling og omkostninger vil kunne trekkes fra inntekt før skatten beregnes.

Et overslag på hvor mye du får i pensjon kan du sjekke ut på NAV sin pensjonskalkulator.
 

Når det gjelder skatt er det ditt eget ansvar å rapportere inn inntekter eller tap årlig gjennom din ordinære skattemelding for inntekt og formuesskatt. Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd og som ENK betaler man forskuddsskatt fire ganger årlig.
 

Du kan lese mer om skatt for ENK her.

 

Endre foretaksform?

For mange er det svært bra å drive som ENK. Kjenner man imidlertid på behovet for mer kontroll på risiko, bedre rettigheter i folketrygden, eller virksomheten går såpass bra at du ønsker å ekspandere, bør du vurdere å endre selskapsform.

Tryggheten du får ved å drive i et AS koster imidlertid også i form av at du må skyte inn kapital i virksomheten. Som ansatt i eget AS må du også sørge for arbeidsgiveravgifter, pensjonsordning, forsikringer med mer. Begge former for organisering har derfor både fordeler og ulemper, og for mange vil for eksempel ENK være en god løsning i en oppstartsfase for så å gå over til et AS.

Hvis du først bestemmer deg for å endre foretaksform kan du rett og slett stifte et AS, for så å avslutte ENK. Har du imidlertid en del verdier i foretaket, eks kjøretøy og du vil overføre disse til ditt nye AS, bør du vurdere å heller omdanne foretaket til et AS.

Omdanning fra ENK til AS kan etter nærmere vilkår gjennomføres skattefritt. Vi har tidligere laget et eget innlegg om omdanning som du kan lese her.

 

Nyttige informasjonskilder:

Dersom du vurderer å starte opp eget firma eller vurderer å endre foretaksform, kan du lese mer om de ulike formene for næringsvirksomhet på Altinn.
 

For deg som nettopp har startet virksomhet kan du også delta på et gratis kurs i regi Skatteetaten. Kurset er tilpasset deg som har et nyopprettet ENK eller AS og tar for seg viktige temaer om regnskap og skatt. Tilgang til kurset har du her.


Har du spørsmål?

Solveig Spæren
Ta kontakt med vår jurist Solveig R. Spæren på jus@ntsf.no dersom du lurer på noe.

Sist oppdatert: 22.03.2022