Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Er røyking i eller ved skolebilen lov?

Jeg er elev ved en trafikkskole og har en trafikklærer som røyker. Etter kjøretimene er det oppsummering, og da røyker han i bilen med bildøra åpen, mens vi begge sitter i bilen. Dette synes jeg er plagsomt. Har han egentlig lov til det?


Problemstillingen reguleres av tobakksskadeloven av 1973, populært omtalt som røykeloven.
 

Etter dagens røykelov skal luften være røykfri i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang. Transportmidler som omfattes er eksempelvis buss, drosje, tog, skip og lignende. Vilkåret er at innretningen kan frakte flere personer og er tilgjengelig for allmennheten. En skolevogn er et opplæringssted, og har etter vårt syn ikke til formål å frakte personer eller være tilgjengelig for allmennheten. Etter vår vurdering faller derfor skolevogn utenfor begrepet ”transportmidler” i røykeloven.
 

Det fremgår videre av røykeloven at luften skal være røykfri i møterom og arbeidslokaler hvor to eller flere er samlet. Med arbeidslokaler siktes det til områder hvor ansatte tilbringer tid i løpet av arbeidsdagen, som for eksempel kantiner, heiser, toaletter osv.
 

Trafikklæreren tilbringer mesteparten av arbeidstiden sin i skolevognen, og det er her trafikklæreren utfører den primære del av jobben sin. Sterke grunner taler derfor for at skolevognen er å anse som et arbeidslokale. Etter røykeloven skal skolevognen derfor være røykfri, helt uavhengig av om det er elev eller trafikklærer som ønsker å røyke. Selv om man ruller ned vinduet eller åpner bildøren, vil det likevel bli røyk inne i kupeen, og man får et ikke røykfritt miljø, slik at dette etter vår vurdering vil være et brudd på røykeloven.


Videre kan det spørres hvordan saken forholder seg dersom trafikklærer og elev står utenfor bilen og tar oppsummeringen, og elev eller trafikklærer ønsker å røyke. Forutsatt at kjøretimen ikke er avsluttet, mener vi at det er grunn til også å tolke det uteområde trafikklærer og elev befinner seg på som arbeidslokale, slik at røyking i en slik situasjon også vil være i strid med røykeloven. Et moment som taler for en slik vurdering er at eleven og/eller trafikklæreren må forvente å kunne gjennomføre all undervisning i et røykfritt miljø.


Det kan også stilles spørsmål om det har noe betydning hvor gammel eleven er. Etter røykeloven har barn rett til et røykfritt miljø, mens det ikke finnes en tilsvarende bestemmelse for voksne. Bestemmelsen er generell og gjelder således uavhengig av hvor barnet befinner seg. Det påligger den som har ansvaret for barnet å sørge for at barnet ikke utsettes for passiv røyking. Hvem som har ansvaret for barnet må ses på i vid forstand, slik at det ikke bare er barnets foreldre som skal påse dette, men også barnehageansatte, lærere osv. Her er det grunn til å tro at også en trafikklærer har plikt til å etterleve denne bestemmelsen, og sørge for at elever under 18 år har et røykfritt læringsmiljø. Det vil ikke bare omfatte røyking inne i bilen, men også røyking utenfor bilen med eleven tilstede.
 

Selv om røykeloven skal sørge for at barn får et røykfritt miljø, er loven ikke underlagt noen sanksjoner, som for eksempel i California hvor det er straffesanksjonert å røyke med barn i bilen. En slik straffebestemmelse har også vært diskutert i Norge, men man har per i dag valgt å ikke regulere forholdet.
 

Til slutt skal det bemerkes at Stortinget har vedtatt nye bestemmelser i dagens røykelov som blant annet vil medføre røykeforbud i transportmidler og arbeidslokaler. Det vil si at det ikke lenger vil være mulig å gjøre unntak i arbeidslokaler for røykerom eller enkeltkontor, til slik dagens lov gir anledning til. Etter vår vurdering vil det tale for et forbud mot røyking i skolevogner. Bestemmelsene trår imidlertid ikke i kraft før 1. juli 2014.
 

Dersom du fremdeles skulle oppleve at trafikklæreren røyker under din opplæring, anbefales du å ta dette opp med trafikklæreren, eventuelt trafikkskolen.
 

Vi oppfordrer alle trafikkskoler til å holde sine skolevogner røykfrie, og at verken trafikklærer eller elev røyker i undervisningstiden, uansett hvor dette måtte være.
 

Lykke til med en røykfri trafikkopplæring!

 

Forfatter: LISE BAKKEN, Advokatfullmektig Senior, KPMG

Sist oppdatert: 01.02.2022