Svar på høring vedrørende forenklinger i førerkortkravene

ATLs høringssvar | 20.02.19 | Sendt til Statens vegvesen
 

Høringsforslaget gjelder forslag til forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften i den hensikt å forenkle førerkortkravene. Forenkling av førerkortkrav er noe ATL i utgangspunktet stiller seg positivt til, under forutsetning av at det ikke går på bekostning av trafikksikkerheten. På bakgrunn av dette stiller vi oss positive til enkelte av endringene som nå foreslås, men stiller oss samtidig undrende til andre deler av høringsforslaget. I det følgende vil vi redegjøre for våre synspunkter vedrørende dette.

▪ Forenklet tilgang til førerrett for lett motorsykkel for innehavere av førerkort i klasse B

Hva angår forenklet tilgang til førerrett for lett motorsykkel, så er det et par ting vi stiller oss noe undrende til i høringsforslaget. Først og fremst gjelder dette frafall av trinnvurderingstimer. Vi er innforstått med at måloppnåelse er forutsatt gjennom måltaksonomi, men slik vi ser det er det likevel en forskjell på bevisst bruk av måltaksonomi og praktisk trinnvurdering. Trinnvurdering vil i større grad stimulere elevens indre læreprosesser, samt utvikle evnen til egenvurdering og selvrefleksjon. Vi anser dette som spesielt viktig for de som erverver full førerrett for klasse A1, hvilket senere vil gi adgang til å utvide til A2 og A gjennom obligatorisk opplæring. Vi anser i dette tilfellet opplæringen på A1 som «grunnutdanningen» for MC man senere skal bygge videre på, og da forutsettes det et godt fundament med innsikt i egne vurderings- og handlingstendenser. Vi ønsker derfor å beholde trinnvurderingstimene som en del av opplæringen, slik det er i dag.

Det andre vi stiller spørsmål ved er forenklet tilgang til nasjonal førerrett klasse B med kode for lett motorsykkel. Vi tenker at gruppen som velger denne varianten kan ha en annen motivasjon for opplæringen enn de som velger opplæring for klasse A1. Kan hende andre elevforutsetninger vil stille andre krav til opplæring. Som det står i høringsforslaget; nær 20 % av alle drepte i trafikken er førere av motorsykkel, dette til tross for at de utgjør en svært liten del av den totale andelen trafikanter. På bakgrunn av dette er det viktig at endringene som gjøres ivaretar en tilstrekkelig opplæring til rett kompetanse. Vi er usikre på om forslaget om 13 timer opplæring uten førerprøve ivaretar behovet for «tilstrekkelig opplæring til rett kompetanse». Vi vet at det er vesentlig forskjell på å kjøre MC og personbil hva angår tekniske ferdigheter og presis kjøreteknikk, og vi vet fra statistikk at mange av MC-ulykkene i dag skyldes nettopp mangler på disse områdene. Normalt sett ville vi ikke stille oss kritiske til modellen som er foreslått med 13 timer opplæring, spesielt ikke med innføring av et nytt fem timers kurs med målformuleringer som dekker teknisk kjørekompetanse og spesielle forhold med kjøring av lett motorsykkel i trafikk. Men sett i sammenheng med stor sannsynlighet for andre elevforutsetninger, grunnet annen motivasjon for opplæringen, så anser vi sannsynligheten som stor for at «tilstrekkelig opplæring til rett kompetanse» er annerledes enn hva man forutsetter i dette høringsforslaget. Vi ser for oss at konsekvensen av dette kan bli en økning i antall MC-ulykker, og vi kan derfor ikke støtte forslaget.  

▪ Senking av alderskravet fra 18 til 16 år for tilgang til førerrett i klasse AM147 samtidig som opplæringskravene endres for å tilpasses aldersgruppen

I høringsforslaget vises det til statistikk fra Sverige fra 2014. Det foreligger per i dag nyere statistikk fra Sverige som viser en negativ utvikling hva angår ulykker med ATVer og mopedbiler. Vi ser grunner til å frykte samme utvikling i Norge dersom endringene som foreslås gjennomføres. Vi støtter derfor ikke forslaget. Dersom forslaget likevel skulle vedtas, så vektlegger vi betydningen av endrede opplæringskrav tilpasset aldersgruppen.

▪ Mindre endringer i kravene til opplæring i motorsykkelklassene.

Vi anser presiseringene som gode og relevante, og støtter derfor endringsforslagene i sin helhet.

ATL har ingen øvrige kommentarer til høringsforslaget. Vi takker for muligheten til innspill, og håper dere anser våre betraktninger som relevante i det videre arbeidet.

 

Med vennlig hilsen,
Lena J. Fossheim
Rådgiver

 

Norges Trafikkskoleforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Norges Trafikkskoleforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger