De private trafikkskolene står for 90 prosent av opplæringen av yrkessjåfører. Nå jobber Kunnskapsdepartementet med å utrede ny utdanningsmodell, som kan øke rekrutteringen til yrket og motvirke sjåførmangel i Norge. Foto: Shutterstock.com/OlegRi

Behov for over 100 nye tungbillærere

07.03.2022
En fersk undersøkelse fra Norges Trafikkskoleforbund og Nord universitet, estimerer at det er behov for over 100 nye tungbillærere – 75 på trafikkskolene, i tillegg til 30 i videregående skole innen tre år.
De private trafikkskolene står for 90 prosent av opplæringen av yrkessjåfører. Nå jobber Kunnskapsdepartementet med å utrede ny utdanningsmodell, som kan øke rekrutteringen til yrket og motvirke sjåførmangel i Norge. 

- Vi har kontakt med Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene, og ønsker å bidra aktivt inn i dette arbeidet for å synliggjøre trafikkskolebransjens ønsker og behov, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 
 

Generasjonsskifte og generasjonsskille

For det grånes i rekkene, og over veldig mange år har det vært for få kvalifiserte søkere til trafikklærerstudiet for tunge kjøretøy. Dette gjør at behovet nå er blitt prekært. Samtidig går diskusjonen om årsakene til manglende rekruttering til yrket. 

Undersøkelsen viser at de fleste opplever dagens utdanning som relevant. Samtidig er det klare indikasjoner på at aldersgruppen 23-39 år, er langt mer positive til både utdanningens varighet, opptakskravene, prislappen og den geografiske plasseringen, enn hva aldersgruppen 60+ ser ut til å være. 

Bildet ser også til å være sammenfallende med eget utdanningsnivå – jo kortere utdanning, jo mer negativ til dagens utdanningsmodell. 
 

Har merket en økt interesse

Som et strakstiltak etablerte regjeringen 25 nye studieplasser på grunnutdanningen fra høsten 2022, i tillegg til å lette på opptakskravene. 

- Vi har merket en økt interesse og ser at særlig endrede opptakskrav kan bidra til å senke terskelen for flere, sier Rikke Mo Veie, leder for trafikkfag ved Nord universitet. 

En egen toårig grunnutdanning for å bli tungbillærer er blant mulighetene som vil bli vurdert av Kunnskapsdepartementet, i dialog med en rekke sentrale aktører.  

- Arbeidet er i startgropa, og endringer som dette tar vanligvis flere år. Utdanningen blir ikke stoppet mens alternativene utredes. Her er det viktig at aktørene går i dialog, for å finne frem til de beste løsningene for framtida, sier Veie.  
 

Sammensatt bilde

Målet for Nord universitet er i første omgang å få kull på 25 studenter per år. I løpet av en fireårsperiode vil det da være utdannet 100 nye tungbillærere. Samtidig er det usikkert om det er nettopp flere trafikklærere som vil forhindre sjåførmangel, eller om det også er andre forhold knyttet til arbeidsliv og -tid som kan spille en stor rolle. 

- Problemstillingen er sammensatt. Vi har ikke per i dag et klart svar på hvilken utdanningsmodell som vil være den beste for trafikkskolebransjen. Her er vi åpne og lydhøre for ulike alternativer. Men det er helt klart at det nå er et momentum og en interesse som vi må gripe, i tett dialog med bransjen og vår egen faggruppe for tungbil, utdanningsinstitusjonene og andre aktører, sier Gregersen. 

Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen skal ha et møte i midten av mars. Norges Trafikkskoleforbund følger saken tett.
 

Les mer her

Nå gjør regjeringen det enklere å bli tungbillærer

Vil ta vekk flaskehalsene for å bli tungbillærer

Ny tungbilgruppe – et skritt i riktig retning

Resultater fra undersøkelsen

 • Estimert mangel på 75 trafikklærere for tunge kjøretøy 
  • I tillegg kommer beregnet mangel på 30 lærere ved videregående skoler innen 3 år
 • Trenden er lik i alle fylker – det store flertallet sier de har behov for 1-2 lærere
 • Trafikkskolene må i liten grad avvise elever
  • 50 prosent sier de har kapasitet til flere elever eller at kapasiteten er godt tilpasset behovet
  • Majoriteten sier de har fra ingen til tre måneders venteliste
 • De videregående skolene må i større grad avvise elever. De har inntak to ganger i året, og kommentarene tyder på at kapasiteten er for liten til å dekke behovet
 • De aller fleste opplever dagens utdanning som relevant
 • Undersøkelsen gir ikke et entydig bilde av hvilke faktorer som påvirker rekruttering til yrket
  • For strenge opptakskrav til trafikklærer tunge klasser: 22,3 prosent oppgir dette som svært viktig, 32 prosent oppgir dette som minst viktig
  • Utdanningsløpet er for langvarig: 34 prosent oppgir dette som svært viktig, 23,3 prosent oppgir dette som minst viktig
  • Den totale økonomiske belastningen for studentene: 35,9 prosent oppgir dette som svært viktig, 6,8 prosent oppgir dette som minst viktig
 • Barrierene for dagens utdanningsmodell synes å stige med alderen – jo eldre, jo vanskeligere oppfatter man at det er å bli utdannet som tungbillærer
 

Kort om undersøkelsen

 • Gjennomført av Norges Trafikkskoleforbund og Nord universitet
 • Målet var todelt; kartlegge behov og kapasitet på trafikkskoler og videregående skoler, samt kartlegge barrierer for rekruttering til yrket
 • Distribuert til trafikklærere tunge kjøretøy ved private trafikkskoler og videregående skoler (lærere/eiere ved ca. 50 trafikkskoler og 11 landslinjer for yrkessjåførutdanning)
 • 105 respondenter (ca. 80 % trafikkskoler og ca. 20 % landslinjer)
 • Gjennomført i tidsrommet 18.-25. januar 2022, før opptakskravene til studiet ble endret
Trafikkopplæring
facebook