Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Det er observert 12 kurs på fem ulike øvingsbaner. Her fra Øvingsbane Stavanger. Foto: NAF

Å være, eller ikke være?

30.03.2023
Det er spørsmålet mange trafikklærere stiller seg, når de er med elevene i innledende og avsluttende del på sikkerhetskurs på øvingsbane. For hva gir egentlig best læring og størst elevmedvirkning? 
Elisabeth Suzen, Førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, har gjennom det siste halvåret forsket på sammenhengen mellom lærerens tilstedeværelse og elevens læringsutbytte. 

Les hele rapporten her
 

Forskriften er tydelig

Forskriften er tydelig på at alle lærere skal delta sammen med sin elev i innledende og avsluttende del på Sikkerhetskurs på øvingsbane, også når de ikke selv holder undervisningen. Gjennom pandemien ble det gjort unntak fra forskriften, for å redusere antallet personer som var i samme rom. 

Det åpnet for refleksjon hos en del trafikklærere. Gir det bedre læring og større elevmedvirkning med færre lærere til stede i rommet?

Saken ble løftet til landsmøtet i Norges Trafikkskoleforbund i april 2022, og Elisabeth Suzen ved Høgskolen i Innlandet fikk i oppdrag å vurdere trafikklærerens betydning i klasserommet, sett opp mot intensjonene i læreplanen.  
 

Ikke et ensidig bilde

- Det har vært kjærkomment å reise rundt. Mange sier det er bra at dette blir tatt tak i, uansett hva man måtte mene om saken, sa Suzen da hun i januar la frem sine foreløpige funn for Lederkonferansen i Norges Trafikkskoleforbund, som samlet rundt 50 representanter for forbundet fra hele landet.  

Rapporten er nå klar, og avdekker at det er stort engasjement og mange ulike meninger om tematikken. Her er det tilsynelatende flere ulike virkelighetsforståelser som lever side om side, og ulike oppfatninger av trafikklærerens rolle i klasserommet. 

- Det er ikke et ensidig bilde, ikke svart /hvitt, eller for og imot. Bildet er mer sammensatt, sa Suzen. 
 

Lærerne er delt

For lærerne er delte i sine erfaringer, opplevelser og tanker. En del ønsker å være til stede, og ser ingen utfordringer ved det. Flertallet ønsker imidlertid å fjerne forskriftskravet, men er også skeptiske til hvilke konsekvenser det kan gi. 

Begrunnelsene for å fjerne forskriftskravet handler i stor grad om egen rolleforståelse, usikkerhet og utrygghet rundt egen rolle, forståelsen av læreplanen og dens intensjoner, og behovet for en faglig og sosial møteplass for trafikklærere. 

Bekymringen er i stor grad knyttet til elevenes læring og deres ulike behov for tilrettelegging, men også faglig utvikling og samarbeid på tvers mellom trafikklærere. 
 

Elevene er samstemte – de vil ha med seg læreren sin! 

Blant elevene er det imidlertid ingen tvil. De vil ha med seg læreren sin, og opplever hen som en kompetent læringsstøtte som de føler seg trygg på. 

Elevene gir uttrykk for at de ikke forstår problemstillingen, og legger vekt på at dette er en læringssituasjon og ikke en vurderingssituasjon. De er derfor ikke redde for å si noe feil, for de er der for å lære. 

Elevene opplever at de har utbytte av kursdelene. Det er også bekreftet i tidligere forskning, som har pekt på at det er sikkerhetskurset på øvingsbane som elevene har aller størst utbytte av, (Suzen og Sitter, 2013). Det er med andre ord ikke et hvilket som helst kurs som er satt under lupen!  
 

Behov for å løfte diskusjonen

Suzen påpeker i sin rapport at det er en stor utfordring at vi i dag har et forskriftskrav om å være til stede, men at så få lærere har en forståelse av hvorfor. Hun mener utfordringene er så store at de ikke kan overlates bare til den enkelte lærer, men må løftes til et større profesjonsfellesskap og fagmiljø. 

- Rapporten er tankevekkende og reiser en rekke sentrale spørsmål, som vi vil ta med oss inn i det videre arbeidet og også løfte til et større fagfellesskap, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 
 

Bakgrunn og metodisk tilnærming 

  • Bakgrunnen for studien er følgende landsmøtevedtak fra april 2022: «Norges Trafikkskoleforbund skal jobbe med Statens vegvesen og andre relevante aktører, for å få evaluert hvilken påvirkning alle trafikklæreres tilstedeværelse i den innledende og avsluttende delen på Sikkerhetskurs på øvingsbane klasse B, har på elevaktiviteten og elevens utbytte av kurset.»
  • Statens vegvesen ga dispensasjon fra trafikkopplæringsforskriftens § 11-6, slik at innledende og avsluttende del kunne gjennomføres med kun en lærer til stede. Dispensasjonen gjaldt for fem ulike øvingsbaner. 
  • Datainnsamlingen har bestått av observasjon, intervju av lærere og elever, spørreskjema og læreplananalyse
  • Det er til sammen gjennomført intervjuer med 50 elever og 12 trafikklærere, og observert 12 kurs på fem ulike øvingsbaner. 161 trafikklærere svarte på spørreundersøkelsen, som ble distribuert via Norges Trafikkskoleforbund.
Trafikkopplæring
facebook